Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NEDERLANDS

Pau Li Liem – www.pauliliem.com


1. DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

aanbieder: Pau Li Liem, gevestigd te Tilburg;
afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bepaald product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt;

overeenkomst: de overeenkomst voor de levering of koop van producten tussen aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de verkoop en levering van producten, inclusief aanbiedingen, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;

producten: de door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten, zoals cd’s, MP3’s, PDF-bestanden en e-books;


2. ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van producten en diensten door aanbieder aan afnemer, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod en leveranties.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief die van afnemer) is uitgesloten.

2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.


3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst tot koop van een Product komt tot stand door elektronische aanvaarding van afnemer van het online-aanbod daartoe van aanbieder en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


4. PRIJZEN

4.1 Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van aanbieder zijn vermeld op de website van aanbieder.

4.2 De door aanbieder opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en inclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


5. BETALING EN FACTURERING

5.1 Afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

5.2 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.

5.3 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

5.4 Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij aanbieder openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door afnemer.


6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van aanbieder beperkt tot het eventueel leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door afnemer betaalde bedrag ingeval van een ondeugdelijke levering.


7. OVERMACHT

7.1 Indien aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd het product op te sturen, zal de aanbieder de afnemer van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. En zo spoedig mogelijk het aangeschafte product alsnog opsturen naar de afnemer.

7.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens afnemer (verder) nakomt.


8. VERTROUWELIJKHEID

8.1 Aanbieder zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van afnemer (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.


9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.


10. PERSOONSGEGEVENS

10.1 Aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.


11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTEN

11.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.


12. WIJZIGINGEN

12.1 Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard bij de plaatsing van een volgende order na wijziging van de algemene voorwaarden.


13. EXTRA BEPALINGEN

13.1 De inhoud van de muziekproducten, hieronder wordt verstaan fysieke en digitale geluidsdragers, inclusief begeleidende tekst, fotografie en artwork, is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-openbaar gebruik.

13.2 Het is toegestaan om voor eigen gebruik een digitale kopie te maken van een product.

13.3 Het is niet toegestaan een product, of delen ervan, te weten muziek, tekst of beeld, openbaar te maken, de verspreiden of te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de rechthebbenden.

13.4 Bij aankoop van een product, wordt verondersteld dat de klant vooraf voldoende bekend is met de aard en de kwaliteit van het muziekproduct.

13.5 Aanbieder is verantwoordelijk voor de tijdige verzending, te weten binnen vijf werkdagen, en aanbieder is aansprakelijk voor de levering en de kwaliteit van het product tot aan de ontvangst.

13.6 Het retourneren van muziekproducten wordt onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd door aanbieder. Dit geldt ook voor nog verzegelde verpakkingen.

13.7 Indien afnemer vast heeft gesteld dat een levering niet is ontvangen, of wanneer bij ontvangst iets aan de levering ontbreekt of is beschadigd, dan heeft afnemer recht op een vervangend product, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: dat afnemer dit binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk is gemeld, eventueel voorzien van bewijs van de schade.